Tehlikeli / Tehlikesiz Atıkların Geri Dönüşüm Faaliyetleri


 

1.OTOMOTİV GERİ DÖNÜŞÜM (ÜRETİCİ/DİSTRİBÜTÖR) 

     a. ÖTA Faaliyetleri

ÖTA kapsamındaki faaliyetler; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2.1 ve 3.1 numaralı alt bentlerinde belirtilen M1, N1 kategorisindeki Ömrünü Tamamlamış Araçların (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araç) Geçici Depolama Alanına teslim edilmesi, Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun hazırlanması ve Aracın kayıtlardan düşürülmesi, kurutma, ayrıştırma, kalite kontrol ve barkodlama, oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması için yapılan her türlü faaliyet ile bu tür araçlar ve bunlara ait aksam ve parçaların geri kazanımı, geri dönüşümü, yeniden kullanımı işlemlerinin “Çevre İzin ve Lisans Belgesine” sahip olan bölge tesisi ve anlaşmalı kurumları tarafından gerçekleştirilmesini (ÖTA Teslim Yeri hizmeti dahil olmak üzere), değerlendirilmesi,

     b. ÖTA Teslim Yeri Hizmet Organizasyonu

İlgi yönetmelik ekonomik operatör yükümlülüğünde yer alan “ÖTA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi içinde yer almakla” maddesi gereği 81 ilde oluşturulan, il uygunluk belgeli, sözleşmeli ÖTA Teslim Yerleri/Lisanslı Tesisler vasıtası ile hizmet verilmesi,

     c. Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Faaliyet ve Organizasyonu

Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların alınması/aldırılması, Geri Dönüşüm (yeniden kullanım ve/veya geri kazanım ve/veya bertaraf işlemleri ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine teslim edilmesi için) işlemlerinin yerine getirilmesi,

     d. Tescilsiz Araç/Ekipman Faaliyetleri

Herhangi bir sebep ile trafiğe çıkmamış-tescil edilmemiş hurda/ÖTA statüsündeki araç/ekipmanların, Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevre İzin ve Lisansına sahip tesislerde, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabi tutulması.

Sektörde bulunan ve herhangi bir sebep ile trafiğe çıkmamış-tescil edilmemiş hurda/ÖTA statüsündeki araçların, Çevre Mevzuatı’na uygun olarak Çevre İzin ve Lisansı’na sahip Geri Dönüşüm tesislerinde manuel ve mekanik arındırma-sökme ve işleme proseslerini.

     e. Elektrikli Araç Geri Dönüşüm ve Depolama Faaliyetleri

Hurda/ÖTA statüsündeki elektrikli araç/ekipmanların, AB Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevre İzin ve Lisansına sahip tesislerde, geri dönüşüm ve depolama işlemlerine tabi tutulması.

 

2.OTOMOTİV GERİ DÖNÜŞÜM (SİGORTA ŞİRKETLERİ) 

     ÖTA Yönetimi

     a. ÖTA Faaliyetleri

 • 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ve ÖTA tebliği kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Sigorta poliçeleri uyarınca onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp tam hasar kararı verilmiş araçların ve hasarlı araçların yasal işlem ve prosedürlerinin yerine getirilmesi.

     b. ÖTA Teslim Yeri Hizmet Organizasyonu

İlgi yönetmelik ekonomik operatör yükümlülüğünde yer alan “ÖTA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi içinde yer almakla” maddesi gereği 81 ilde oluşturulan, il uygunluk belgeli, sözleşmeli ÖTA Teslim Yerleri/Lisanslı Tesisler vasıtası ile hizmet verilmesi,

     c. Sigorta Şirketi Hasarlı Araç Deposu (Münferit Depo) Hizmet Organizasyonu

Sigorta poliçeleri uyarınca onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp tam hasar kararı verilmiş araçların ve hasarlı araçların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı almış münferit depo statüsündeki Sigorta Şirketi Hasarlı Araç Depolarında depolanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi,

     d. Otomotiv Atık Yönetimi (İade Parça Organizasyonu)

Sigorta poliçeleri uyarınca onarım sırasında değiştirilen parçaları, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca faaliyet göstermeye yetkili sigorta eksperleri tarafından hazırlanan hasar onarım raporuna istinaden lisanslı ÖTA Geçici Depolama Alanına teslim edilmesi ve Geri Dönüşüm (yeniden kullanım ve/veya geri kazanım ve/veya bertaraf işlemleri ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine teslim edilmesi için) faaliyet/işlemlerinin yerine getirilmesi, geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım ve raporlama faaliyetleri.

Not 1: İlgili iade parçaların Lisanslı Firmalara hurda/atık olarak teslim edilmesi (irsaliye/fatura) durumunda tehlikeli/tehlikesiz atık işlem ve raporlamasının Sigorta Şirketleri ve Lisanslı Firmalar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Not 2: Sigorta Şirketleri tarafından ilgili parçaların 2.el olarak fatura/teslim edilmesi (+KDV'li olarak fatura edilmelidir) durumunda atık raporlaması gerekmemektedir.

   e. Elektrikli Araç Geri Dönüşüm ve Depolama Faaliyetleri

Hurda/ÖTA statüsündeki elektrikli araç/ekipmanların, AB Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevre İzin ve Lisansına sahip tesislerde, geri dönüşüm ve depolama işlemlerine tabi tutulması.

 

3.ATIK YÖNETİMİ

     a. Atık Üreticisi (Otomotiv Üretici/Distribütör)

 • Atık Yönetim Planının(Tehlikeli/Tehlikesiz Atık) hazırlanarak Çevre İl Müdürlüğüne onaylatılması,
 • Tehlikesiz/Tehlikeli atıklar ilgili olarak on-line (https://online.cevre.gov.tr) veri girişlerinin ve raporlamanın yapılması,
 • Depolama alanında tehlikesiz atıkların atık kod ve isimlerinin belirlenip ilgili alanlara asılması,
 • Tehlikeli atıklar ile ilgili; Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı oluşturularak Çevre İl Müdürlüğünden uygunluk yazısının alınması,Tehlikeli atıklar ile ilgili mali sorumluluk sigortasının yaptırılması, UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uyulması, başta olmak üzere resmi mevzuatta yer alan atık yönetimi,

     b. Atık Üreticisi (Sigorta Şirketleri)

Sigorta Şirketleri, Sigorta poliçeleri uyarınca onarım sırasında değiştirilen parçaları, lisanslı geçici depolama alanına ya da lisanslı işleme tesisine hurda/atık olarak teslim ediyor ise;

 • Atık Yönetim Planının(Tehlikeli/Tehlikesiz Atık) hazırlanarak Çevre İl Müdürlüğüne onaylatılması,
 • Tehlikesiz/Tehlikeli atıklar ilgili olarak on-line (https://online.cevre.gov.tr) veri girişlerinin ve raporlamanın yapılması,
 • Tehlikeli atıklar ile ilgili;

UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uyulması,

başta olmak üzere resmi mevzuatta yer alan atık yönetilmesi,

     c. Atık Üreticisi ve Atık Sahibi Atık Yönetimi

“Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatında yer alan yükümlülükler gereği genel sorumlulukları yerine getirilecektir;

Tehlikesiz yada tehlikeli atık üreticileri ve atık sahipleri;

 • Atık Yönetim Planının hazırlanarak Çevre İl Müdürlüğüne onaylatılması,
 • Atıklar ile ilgili rapor verilmesi (atık kodlarının irsaliye/faturada belirtilmesi, tonajlarının girilmesi, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine teslim edilmesi ve bakanlık on line sistemine girilmesi),
 • Yükümlülük gereği tehlikesiz atık statüsünde atık/hurdaların raporlaması (https://online.cevre.gov.tr sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması, Atık Beyan Sistemi(TABS)) atık üreticisi ve lisanslı tesisler tarafından yapılacaktır.
 • Depolanan tehlikesiz atıklar dahil atık kod ve isimlerinin belirlenip ilgili alanlara asılması,
 • Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanının oluşturularak Çevre İl Müdürlüğünden uygunluk yazısının alınması,
 • Tehlikeli atıklar ile ilgili Mali sorumluluk sigortasının yaptırılması,
 • Tehlikeli atık statüsündeki UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uyulması,
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Akümülatörler ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Ayrıca ilgili yönetmelikler kapsamında yukarıda belirtilen atık yönetimi(tehlikeli ve tehlikesiz) ile ilgili maddeleri ve ilave işlemleri yapılması,

     d. Atık Üreticisi (Lisanslı Tesis)

Otomotiv üretici/distribütörlerinin başta olmak üzere sorumluluğunu üstlendiği kurum/firmaların tüm atık faaliyetlerinin geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım ve bertaraf faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak, lisanslandırılmış tesisler tarafından  yürütülmesi.